Vážená zvířátka, od Po 22.7.2024 do Ne 28.7.2024 jsme v horách za vzděláním. Objednávky budeme vyřizovat opět od Po 29.7.2024. Děkujeme za pochopení, Vaše špagetka Bernie + Bagetka

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel (fyzická osoba nejednající v souvislosti s vlastním podnikáním) odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat MVDr. Alenu Kosovou, se sídlem Kurská 6, Brno 625 00, identifikační číslo: 877 943 65, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Vrácení platby provedeme na Váš bankovní účet po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 . Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.


 ↓ Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Zde formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení: odstoupení_od_smlouvy_spagetkadoporucuje

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: MVDr. Alena Kosová, Kurská 6, Brno 625 00, info@spagetkadoporucuje.cz

 

Jméno a příjmení spotřebitele: .....................................................................................................................

Adresa spotřebitele: ......................................................................................................................................

Telefon spotřebitele: .....................................................................................................................................

Email spotřebitele: ........................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Název zboží: .................................................................................................................................................

Počet kusů: ...................................................................................................................................................

Číslo dokladu: .............................................................................................................................................

Datum objednání: ........................................................................................................................................

Datum obdržení: ..........................................................................................................................................

Číslo bankovního účtu spotřebitele pro vrácení platby: ....................................................................................................

 

V ................................................................................ Dne ..........................................................................

 

Podpis: ........................................................................................................

 

Formulář, prosím, přiložte i k vracenému zboží. Děkujeme.

Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním.